รอบ 2.1 การรับแบบโควตาความร่วมมือกับ รร.(เฉพาะสาขาที่เปิดรับ)

1.กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://admission.snru.ac.th ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เงินบำรุงการศึกษา) เลขที่บัญชี : 421-1-00005-7 ระหว่าง 30 กันยายน พ.ศ. 2562 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ พร้อมรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่าง 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รอบนี้สมัครแล้วไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ สามารถเลือกสาขาที่ยังไม่เต็ม ยื่นยันสิทธิ์ก่อนได้ก่อน

เริ่มให้ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาของหลักสูตรการท่องเที่ยว ศศ.บ.
ประเภทที่สมัครเข้าศึกษา
 
หลักสูตร  
รหัสประจำตัวประชาชน:

    13 หลัก
คำนำหน้าชื่อ:
   
ชื่อ:
นามสกุล:
วันเกิด:  วันที่:  เดือน:  ปี:
เพศ:
 
ที่อยู่:
หมู่:
ตรอก/ซอย:
ถนน:
จังหวัด:
อำเภอ:
ตำบล:
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
e-mail:
โรงเรียน/สถาบันเดิม
เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน:
วันที่จบการศึกษา:
  วันที่:  เดือน:  ปี:
ประเภท:
   
สมัครโดยใช้คุณวุฒิ:
Label
สาขาที่จบหรือกำลังศึกษา:
   
สาขาวิชาที่เลือก 
 
  
   
    
กำลังโหลดข้อมูล