พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพลอยไพริน พ่อตาแสง  เลขที่สมัคร 651711365  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน