พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจีรนัท นำสงค์  เลขที่สมัคร 651711325  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน