พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมันทนา เเสงส่อง  เลขที่สมัคร 651711274  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน