พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกนกชัย สุดไชยา  เลขที่สมัคร 651711271  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน