พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววิไลลักษณ์ ธงอาด  เลขที่สมัคร 651711102  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน