พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอาทิตยา ลอยฟ้า  เลขที่สมัคร 651711087  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน