พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวขวัญชนก ป้องนอก  เลขที่สมัคร 651710941  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน