พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสิริชัย กลมเกลี้ยง  เลขที่สมัคร 651710846  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน