พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรวรรณ ซุยพันธ์  เลขที่สมัคร 651710753  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน