พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนพนันต์ วิณโรจน์  เลขที่สมัคร 651710574  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน