พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัมรินทร์ วงศ์เจริญ  เลขที่สมัคร 651710523  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน