พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจิรภา พิศคำ  เลขที่สมัคร 651710470  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน