พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวจินต์จุฑา พันธ์บัวภา  เลขที่สมัคร 651710440  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน