พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรุจิรา เวียงพรมมา  เลขที่สมัคร 651710410  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน