พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกนกอร หาญชนะชัย  เลขที่สมัคร 651710382  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน