พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิรุต เชื้อคำเพ็ง  เลขที่สมัคร 651710272  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน