พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัชรวิชญ์ หมั่นคิด  เลขที่สมัคร 651710217  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน