พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอารีวรรณ อุปพงษ์  เลขที่สมัคร 651710125  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน