พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภาณุพงษ์ วิมลนิมิตร  เลขที่สมัคร 651710116  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน