พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิทย์ วิมลนิมิตร  เลขที่สมัคร 651710105  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน