พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกียรติสุภา ผาอินทร์  เลขที่สมัคร 651710085  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน