พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธิญาดา กอแก้ว  เลขที่สมัคร 651710034  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน