พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภัทรพล อภัยโส  เลขที่สมัคร 651710016  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน