พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณภัทร บุญพิมพ์  เลขที่สมัคร 651513141  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน