พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนภัสสร เบ้าทอง  เลขที่สมัคร 651513037  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน