พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายพัทรพล อุปัญญ์  เลขที่สมัคร 651512437  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน