พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวลักษิกา จาวหอม  เลขที่สมัคร 651512228  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน