พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกรกนก เมฆวรรณ  เลขที่สมัคร 651512060  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน