พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวญาติกา ไชยสี  เลขที่สมัคร 651511312  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน