พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายบรรดาศักดิ์ ศรีประภา  เลขที่สมัคร 651511196  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน