พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายชัยกมล ศรีแนน  เลขที่สมัคร 651510881  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน