พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัลยาณิน คำงาม  เลขที่สมัคร 651510864  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน