พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวปพิชญา อินตอง  เลขที่สมัคร 651510657  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน