พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวศศินิภา มือกุศล  เลขที่สมัคร 651420715  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน