พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเพียงฤทัย สงกลาง  เลขที่สมัคร 651420712  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน