พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายรัชพล ห้องแซง  เลขที่สมัคร 651420709  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน