พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธีรนาฏ โคตรตาแสง  เลขที่สมัคร 651420706  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน