พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตำรวจโทภาณุพงศ์ อินทะนิล  เลขที่สมัคร 651420704  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน