พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ สิบตรีตรีเพชร ทองกำเหนิด  เลขที่สมัคร 651420699  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน