พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศักดิ์นรินทร์ พิมพ์สุข  เลขที่สมัคร 651420698  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน