พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายสันติภาพ ผิวศิลา  เลขที่สมัคร 651420696  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน