พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ  เลขที่สมัคร 651420695  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน