พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกฤษณา คะณานันท์  เลขที่สมัคร 651420694  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน