พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์  เลขที่สมัคร 651420693  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน