พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวายุ อุดทุม  เลขที่สมัคร 651420691  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน