พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววิจิตรา บรรเทาทุกข์  เลขที่สมัคร 651420690  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน