พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤษติน นันทราช  เลขที่สมัคร 651420685  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน