พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเตชินท์ เกษดี  เลขที่สมัคร 651420681  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน