พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกฤษฎา มาตา  เลขที่สมัคร 651420680  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน